Potrzebujesz pomocy pośrednika? + 48 607 530 123

Dokumenty do kredytu hipotecznego

Dokumenty do kredytu hipotecznego

15 września 2015 in AKTUALNOŚCI

Wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego w banku.

DOKUMENTY OSOBOWE
wniosek kredytowy z banku wraz z załącznikami

Obywatel polski
dowód osobisty
drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy)

Obcokrajowiec
paszport
drugi dokument ze zdjęciem
dokument potwierdzający prawo stałego pobytu na terytorium
raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej zagranicznych biur kredytowych

Rozdzielność majątkowa
umowa rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego

Rozwód
wyrok rozwodowy

Polak pracujący za granicą
raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej zagranicznych biur kredytowych
umowa o pracę
zezwolenie na pobyt stały za granicą (jeśli wymagane)
zezwolenia na pracę (jeśli wymagane)
zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach na druku bankowym (w języku angielskim)
deklaracje podatkowe za dwa minione lata obrachunkowe

DOKUMENTY FINANSOWE
Umowa o pracę na czas nieokreślony/określony/kontrakt menadżerski
zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach wg wzoru Banku (zaświadczenia należy podpisać)
pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie za 3 oraz 6 miesięcy osobno, potwierdzający wszystkie przelewy wynagrodzenia widniejące na zaświadczeniu o zatrudnieniu (akceptowana jest wersja elektroniczna, o ile na dokumencie widnieje informacja, iż jest to dokument wygenerowany elektronicznie i nie wymagana jest pieczątka i podpis)
pełne wyciągi ze wszystkich pozostałych niż powyższe osobistych rachunków bankowych za 3 miesiące
zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy, od której odprowadzane są składki za ostatnie 3, 6 lub 12 miesięcy (w zależności od banku) lub druki RMUA za analogiczny okres (w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia w gotówce)
PIT 37 za poprzedni rok/ dwa poprzednie lata (z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów, ewentualnie z potwierdzeniem nadania)
świadectwa pracy (w przypadku konieczności potwierdzenia wymaganego stażu pracy/ciągłości zatrudnienia)
oświadczenie od pracodawcy o braku przeciwwskazań do przedłużenia umowy o pracę na czas określony (jeśli dotyczy)
aneks do umowy o pracę potwierdzający podwyżkę, jeśli nastąpiła w ciągu ostatnich 6 miesięcy (jeśli dotyczy)

Działalność gospodarcza
zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (w większości banków możliwe jest dostarczenie zaświadczenia na późniejszym etapie wnioskowania o kredyt, np. jako warunek do przygotowania umowy kredytowej) – wymagany oryginał
zaświadczenie z US o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych (w większości banków możliwe jest dostarczenie zaświadczenia na późniejszym etapie wnioskowania o kredyt, np. jako warunek do przygotowania umowy kredytowej) – wymagany oryginał
zaświadczenie o nadaniu nr REGON
zaświadczenie o nadaniu nr NIP
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
umowa spółki (jeśli dotyczy)
zezwolenie na prowadzenie działalności, w przypadku działalności koncesjonowanej (jeśli dotyczy)
PIT 36 lub PIT 36L poprzedni rok obrachunkowy / dwa poprzednie lata obrachunkowe (z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów, ewentualnie z potwierdzeniem nadania)
PIT/B (załącznik PITu 36)
wyciąg z rachunku firmowego (zazwyczaj za 12 miesięcy, akceptowana jest wersja elektroniczna, o ile na dokumencie widnieje informacja, iż jest to dokument wygenerowany elektronicznie i nie wymagana jest pieczątka i podpis)
oświadczenie o nieposiadaniu konta firmowego (jeśli konto prywatne jest równocześnie kontem firmowym)

Działalność gospodarcza (KPiR)
Księga Przychodów i Rozchodów za bieżący rok obrachunkowy oraz za poprzedni rok obrachunkowy (strony: tytułowa, pierwsza, wszystkie strony bieżącego miesiąca oraz podsumowanie miesięcy poprzednich z pieczęcią uprawnionego biura rachunkowego na każdej stronie oraz pieczątką i podpisem osoby prowadzącej działalność)
informacja o odpisach amortyzacyjnych (jeśli dotyczy)

Działalność gospodarcza (pełna księgowość)
deklaracja podatkowa CIT lub deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok obrachunkowy (z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów, ewentualnie z potwierdzeniem nadania)
bilans, rachunek zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy / za dwa ubiegłe lata obrachunkowe
bilans, rachunek zysków i strat za ostatni kwartał

Działalność gospodarcza rozliczana w formie ryczałtu ewidencjonowanego
oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w okresie ostatnich 6 miesięcy (druk banku)
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 2 lata lub kopie deklaracji podatkowych za 2 lata (PIT – 28) potwierdzone przez Urząd Skarbowy
księga przychodów lub ewidencja faktur za okres bieżący

Działalność gospodarcza rozliczana w formie karty podatkowej
oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w okresie 6 miesięcy (na druku banku)
kopia decyzji Urzędu Skarbowego o wymiarze karty podatkowej (stałego podatku) na dany rok

Umowa o dzieło/umowa zlecenia/umowa świadczenia usług
umowy potwierdzające wykonanie zlecenia lub dzieła wraz z rachunkami
pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu umów
PIT 37 za poprzedni rok / dwa poprzednie lata (z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów, ewentualnie z potwierdzeniem nadania)
Emerytura/zasiłek przedemerytalny/renta na czas nieokreślony z tyt. całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy/renta rodzinna/renta strukturalna
Decyzja o przyznaniu lub o ostatniej waloryzacji świadczenia
Ostatni odcinek emerytury lub renty lub inny dokument potwierdzający wypłatę świadczenia (np. wyciąg z konta)

Wynajem nieruchomości (bez działalności gospodarczej)
aktualne umowy najmu
dokument stwierdzający prawo do nieruchomości (np.: odpis z KW, akt notarialny)
wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływają płatności
deklaracja podatkowa potwierdzona przez Urząd Skarbowy (PIT-36 lub PIT- 28) za rok ubiegły lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w roku ubiegłym (z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów, ewentualnie z potwierdzeniem nadania)
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające prawidłowe regulowanie podatku – [ważność 60 dni]

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
Mieszkanie/dom (rynek pierwotny)
umowa przedwstępna z deweloperem wraz ze wszystkim załącznikami lub umowa rezerwacyjna
prospekt informacyjny wraz z załącznikami
dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (oświadczenie dewelopera, potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg) – jeśli dotyczy
odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której nieruchomość będzie wyodrębniona, wymagany w przypadku braku KW dla nieruchomości – [ważność 30 – 90 dni] – wymagana wersja papierowa, nieliczne banki zaakceptują wersję elektroniczną
wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów – (ważność 3 – 6 miesięcy)
decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności
pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd
wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera – (ważność 3 – 6 miesięcy)
potwierdzenie nadania NIP oraz numeru REGON
pełnomocnictwa osób reprezentujących dewelopera (jeśli nie figurują w KRS)
promesa zgody banku kredytującego, stanowiąca, iż lokal będący przedmiotem finansowania zostanie bez obciążenia wydzielony z nieruchomości obciążonej hipoteką (jeśli działka, na której prowadzona jest budowa stanowi zabezpieczenie kredytu dewelopera)
oświadczenie dewelopera (na druku banku) – wymagany oryginał
wyjaśnienie ewentualnych wzmianek w księdze wieczystej
potwierdzenie dostępu domu do drogi (np. wypis z księgi wieczystej dla działki stanowiącej drogę, nie dotyczy mieszkań)
decyzje podziałowe działek wraz załącznikami

Mieszkanie/dom (rynek wtórny)
umowa przedwstępna ze zbywcą
dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (oświadczenie dewelopera, potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg) – jeśli dotyczy
odpis z księgi wieczystej nieruchomości – [ważność 30 dni] – w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny
dokumenty potwierdzające prawo własności zbywcy (akt notarialny kupna-sprzedaży, darowizna, spadek etc.)
wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów (dotyczy domu) – [ważność 3 – 6 miesięcy]
zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami
zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami
zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej dla lokalu (dotyczy: spółdzielczego lokalu nieposiadającego księgi wieczystej) -[ważność 30 dni]
operat szacunkowy / wycena bankowa nieruchomości (należy dostarczyć w momencie składania wniosków kredytowych)
potwierdzenie dostępu domu do drogi (dotyczy domów i działek) – np. wypis z księgi wieczystej dla działki stanowiącej drogę

Działka budowlana
umowa przedwstępna
dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg) – jeśli dotyczy
odpis z księgi wieczystej nieruchomości – [ważność 30 dni] – w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny
akt notarialny potwierdzający prawo własności zbywcy
wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów – (ważność 3 – 6 miesięcy)
wypis z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z informacją o przeznaczeniu terenu pod zabudowę mieszkaniową lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/warunkach zabudowy potwierdzająca możliwość realizacji na działce budowy – (ważność 3 – 6 miesięcy)

Budowa domu
akt notarialny potwierdzający prawo własności nieruchomości (działka)
odpis z księgi wieczystej nieruchomości (działka) – w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny
decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności
wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów – (ważność 3 – 6 miesięcy)
projekt budowlany (do wglądu)
kosztorys i harmonogram prac (wzór bankowy) – wymagany oryginał
dziennik budowy (pierwsza strona, a także wszystkie strony, na których widnieją wpisy w dzienniku)
umowy z wykonawcami (jeśli występują)
operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego

Remont/wykończenie nieruchomości
kosztorys (wzór bankowy) – wymagany oryginał
akt notarialny potwierdzający prawo własności nieruchomości
odpis z księgi wieczystej nieruchomości – w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny
Spłata kredytu hipotecznego w innym banku (refinansowanie)
umowa kredytowa z innego banku wraz z aneksami (jeśli dotyczy)
ostatni harmonogram zawierający aktualny stan zadłużenia
dokument bankowy zawierający następujące informacje: aktualny stan zadłużenia, numer rachunku do całkowitej spłaty, w przypadku większości banków również informację, iż jest to konto techniczne (brak dostępu do środków przez właściciela konta
aktualny odpis z KW – w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny
dokument potwierdzający podstawę nabycia praw do nieruchomości

Spłata kredytu Zbywcy zabezpieczonego na kupowanej nieruchomości
aktualne zaświadczenie banku Zbywcy z następującymi informacjami: całkowita kwota kredytu do spłaty, numer rachunku do wcześniejszej całkowitej spłaty

Konsolidacja zobowiązań niezabezpieczonych hipotecznie
umowa kredytowa z innego banku wraz z aneksami
ostatni harmonogram zawierający aktualny stan zadłużenia
dokument bankowy zawierający następujące informacje: aktualny stan zadłużenia, numer rachunku do całkowitej spłaty, w przypadku większości banków również informację, iż jest to konto techniczne (brak dostępu do środków przez właściciela konta – zamiennie z ostatnim harmonogramem

Zdjęcia nieruchomości
ujęcia budynku od zewnątrz z czterech stron (dotyczy mieszkań i domów)
tablica budowy (dotyczy mieszkań i domów z rynku pierwotnego w trakcie budowy)
klatka schodowa z tabliczką z numerem lokalu (dotyczy mieszkań)
tabliczka z numerem budynku (dotyczy domów i mieszkań)
każde pomieszczenie z widocznym sufitem i podłogą (dotyczy mieszkań i domów)
zdjęcie potwierdzające dostęp do drogi (dotyczy domów)
zdjęcia powinny być średniej jakości, o małej objętości

, ,

Cała zawartość © Copyright 2015 Agora Nieruchomości
Real Estate WordPress Theme by ThemeShift | Mapa Strony |
UA-40903960-1